Кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання

Сьогодні на кафедрі працюють 6 штатних науково-педагогічних працівників: кандидати наук, доценти. Це переважно випускники нашого навчального закладу, які захистили дисертації й успішно провадять навчальну, методичну, наукову й організаційну роботу.

Завідувач кафедри

ІРИНА БОРИСІВНА ІВАНОВА

кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

НЕЛЯ ОЛЕКСІЇВНА МЕДВІДЬ

кандидат філологічних наук, доцент

Детальніше

ІРИНА ІВАНІВНА ПАХНЕНКО

кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ П’ЯТАЧЕНКО

кандидат філологічних наук, доцент,
заслужений працівник освіти України

Детальніше

ЗОЯ ВАЛЕНТИНІВНА САВЧЕНКО

кандидат філологічних наук, доцент

Детальніше

СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА ТЄЛЄТОВА

кандидат філологічних наук, доцент

Детальніше

Кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання – потужний випусковий підрозділ Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, що входить до складу факультету іноземної та слов’янської філології. Новітня історія кафедри веде свій початок з 2009 року, коли було об’єднано кафедри загального та російського мовознавства і зарубіжної літератури. Наприкінці 2014 року назву підрозділу було змінено на теперішню – кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання.

У різні роки зазначені кафедри очолювали доктори наук, професори Ф. К. Гужва́, Д. Ф. Марков, В. М. Мещеряков, П. П. Охріменко, В. І. Статівка та ін.

guzhva f kФедір Кирилович ГУЖВА́, доктор педагогічних наук, професор, директор СумДПІ імені А. С. Макаренка (1956 – 1959), завідувач кафедри російської мови впродовж 1956 – 1967 років; відомий мовознавець, фахівець із сучасної російської літературної мови, стилістики та культури мовлення, автор хрестоматійних підручників для закладів вищої освіти із сучасної російської літературної мови.

 

 

 

markov d fДмитро Федорович МАРКОВ, доктор філологічних наук, професор, згодом член-кореспондент Академії наук СРСР (1966), дійсний член Академії наук СРСР (1984), директор Інституту слов’янознавства і балканістики Академії наук СРСР (1969 – 1987), президент Міжнародної асоціації з вивчення і поширення слов’янських культур; в. о., завідувач кафедри російської літератури впродовж 1945 – 1956 років; широковідомий літературознавець-славіст, автор понад 160 праць у галузі методологічних питань слов’янознавства, історії літератури та культури слов’янських народів.

 

 

mescheryakov v mВалентин Миколайович МЕЩЕРЯКОВ, доктор педагогічних наук, професор, проректор із заочного навчання СумДПІ імені А. С. Макаренка (1973 – 1976), завідувач кафедри російської мови впродовж 1986 – 1994 років; один із фундаторів нового наукового напряму на стику лінгвістики та методики викладання – мовленнєзнавства, автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць із питань теорії тексту і текстотворення, мовленнєзнавства, методики розвитку і культури мовлення, один з основних авторів унікального словника «Педагогічне мовленнєзнавство» («Педагогическое речеведение», 1993).

 

 

ohrimenko p p osobova spravaЧверть століття, з вересня 1972 року і майже до кінця 1997 року, кафедру російської та зарубіжної літератури очолював доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України Павло Павлович ОХРІМЕНКО, 100‑річчя від дня народження було урочисто відзначено 16 липня 2019 року. Професор П. П. Охріменко – знаний фольклорист і літературознавець, фахівець у галузі східнослов’янських літератур, зокрема українсько-білоруських літературних зв’язків, критик, автор численних підручників для учнів та студентів і посібників для вчителів українською, російською та білоруською мовами. Особливу увагу науковця привертала перлина давньоукраїнської літератури – «Слово о полку Ігоревім», щонайперше проблеми часу і місця її написання. Широке коло словознавчих проблем висвітлено у понад 100 наукових розвідках професора П. П. Охріменка. Він згуртував навколо себе сумський осередок дослідників «Слова о полку Ігоревім» у складі приблизно 30 науковців, заснував постійний семінарій з вивчення цієї пам’ятки (1986) та зорганізував вісім наукових конференцій, присвячених її всебічному дослідженню. Саме завдяки зусиллям професора П. П. Охріменка м. Суми набуло статусу центру підготовки до 800-річчя «Слова о полку Ігоревім».

stativka vIВалентина Іванівна СТАТІВКА, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загального та російського мовознавства з 2006 року, кафедри російської мови та зарубіжної літератури – з 2009 року; фахівець із методики викладання російської мови в річищі комунікативного підходу – взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності та граматичних умінь. Основні результати наукової діяльності професора В. І. Статівки висвітлено у понад 120 працях, серед яких – монографія «Взаємопов’язане навчання вмінням мовленнєвої діяльності» («Взаимосвязанное обучение умениям речевой деятельности», 2004), «Російська мова: програма для 5 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання» (2005), підручники з російської мови для 6 – 9 (2006, 2008, 2009 роки) і 1 – 4 класів (2012 – 2018 роки) тощо.

Значний внесок у розбудову і розвиток кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання зробили Володимир Іванович Кочубей, старший викладач; Вікторія Василівна Мілованова (Трофименко), кандидат філологічних наук, доцент; Алла Олександрівна Мурашова, кандидат педагогічних наук, доцент; Ольга Григорівна Охріменко, кандидат філологічних наук, доцент; Людмила Степанівна Панкратова, старший викладач; Стефан Янушевич Сас, кандидат педагогічних наук, доцент; Алла Анатоліївна Силка (Гвоздик), кандидат філологічних наук, доцент; Тамара Яківна Солдатенко (Гелеверіна), кандидат філологічних наук, доцент; Лідія Борисівна Фоміна, кандидат педагогічних наук, доцент; Ніна Андріївна Хомула, кандидат філологічних наук, доцент; Наталія Пилипівна Четверик, кандидат педагогічних наук, доцент; Євгенія Олександрівна Черепанова, кандидат філологічних наук, доцент; Тамара Іванівна Чорненко, старший викладач; Зоя Федорівна Ялова, кандидат філологічних наук, доцент, та ін.

Наш інститут. 12 лютого 1976 року

(Зліва направо): друга – Алла Олександрівна Євграфова, далі – Тамара Яківна Гелеверіна (Солдатенко), Людмила Степанівна Бережняк

Група викладачів-філологів біля центрального корпусу інституту. 21 квітня 1978 року

(Зліва направо): перший – Павло Павлович Охріменко, третій – Микола Пилипович Мінаков, далі – Алла Олександрівна Євграфова, Євгенія Володимирівна Бояровська, Валентина Миколаївна Покуц

Викладачі кафедр російської мови і літератури з колегами-україністами. 1988 рік

Перший ряд знизу (зліва направо): Олена Олександрівна Поставна, Марина Симеонівна Казанджиєва, Людмила Степанівна Панкратова, Світлана Ісааківна Ліпсман, Наталія Андріївна Кулик, Лілія Петрівна Гражевська, Валентин Миколайович Мещеряков, Ольга Миколаївна Волкова, Валерій Володимирович Поставний, Анатолій Пилипович Гризун, Анна Ананіївна Алещенко
Другий ряд (зліва направо): Галина Іванівна Малишко, Сергій Мечиславович Стаховський, Людмила Степанівна Бережняк, Наталія Павлівна Дейниченко, Антоніна Миколаївна Уварова, Вікторія Василівна Трофименко (Мілованова), Алла Олександрівна Євграфова, Валентина Миколаївна Покуц, Євгенія Володимирівна Бояровська, Тамара Костянтинівна Монжалєй
Третій ряд (зліва направо): Микола Олександрович Лазарко, Ольга Григорівна Манченко, Юрій Володимирович Поляничко, Надія Павлівна Каменська, Лідія Борисівна Фоміна, сьома – Тетяна Леонідівна Семененко, далі – Світлана Григорівна Івасюк (Тєлєтова), Наталія Василівна Дудко, Євгенія Олександрівна Черепанова

«Учитель, воспитай ученика…». 19 грудня 1994 року

(Зліва направо): Валентина Іванівна Статівка, Алла Олександрівна Євграфова

У годину дозвілля

Сидять (зліва направо): Лідія Борисівна Фоміна, Валентин Миколайович Мещеряков, Надія Павлівна Каменська, Валентина Іванівна Статівка Стоять (зліва направо): Тамара Костянтинівна Монжалєй, Ірина Борисівна Іванова, Алла Олександрівна Силка, Ніна Андріївна Хомула, Ірина Іванівна Пахненко, Світлана Григорівна Тєлєтова

Адреса: кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання, факультет іноземної та слов’янської філології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002.

E-mail: [email protected], [email protected], [email protected].