Новини факультету

Оновлення освітніх програм за спеціальністю 014 Середня освіта. Українська мова і література галузі знань 01 Освіта / Педагогіка першого та другого рівнів

Упродовж вересня – листопада 2021 року кафедра української мови і літератури  провела низку засідань кафедри, експертних рад стейкхолдерів, дискусійних платформ, вебінарів з метою оновлення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 014 Середня освіта. Українська мова і література.

Серед учасників заходів: гаранти Семеног О.М., Рудь О.М., Громова Н.В., розробники, групи забезпечення, викладачі, студентів факультету, вчителів, директорів загальноосвітніх шкіл міста Сум та Сумської області, а також інших міст і областей.

24 вересня 2021 року відбулось засідання кафедри української мови і літератури, до участі в якому запросили спільно з кафедрою української мови і літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Біличенко Ольгою Леонідівною, доктором наук із соціальних комунікацій, професоркою, завідувачкою стосовно академічної мобільності здобувачів вищої освіти.

29-30 жовтня 2021 року у межах Усеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» відбулась дискусійна платформа щодо  змістового наповнення освітніх компонентів,  вимоги до фахівців у потенційних місцях працевлаштування випускників;  культуромовна, мовно-літературна, методична підготовка здобувачів вищої освіти;  загальні,  інтегральна, фахові компетентності, програмні результати навчання випускників;  академічна доброчесність учасників освітнього процесу;  ключові компетентності особистості учня/студента: взаємодія академічної і шкільної дидактики.

https://fisf.sspu.edu.ua/images/2021/ukrmov/programa_konferenciyi_innovaciyi_v_osviti_2021_4f314.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=wH9-ANBQf-k

29 вересня  2021 року було проведено круглий стіл, у якому брали участь учителі Баєва Алла Василівна, учитель української мови і літератури Комунальної установи Сумської гімназії № 1; Гончаренко Світлана Олексіївна, учитель української мови і літератури Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 15 імені Д.Турбіна; , декан факультету, кафедр, гаранти освітньо-професійних програм і викладачі груп забезпечення, випускники ОП. Під час обговорення були висловлені побажання й пропозиції щодо розширення методичних компетентностей учителя профільної школи.

Питання практичної підготовки за освітньо-професійними програмами 014 Середня освіта. Українська мова і література обговорювалось 12 листопада 2021 року у межах вебінару Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2021» 

https://sspu.edu.ua/news/uchast-kafedri-ukrajinskoji-movi-i-literaturi-u-vebinarakh-mizhnarodnoji-spetsializovanoji-vistavki

10 листопада 2021 року міждисциплінарну спрямованість, затребуваність на регіональному ринку праці, позитивні напрацювання, співпрацю зі стейкхолдерами, умови для індивідуальної освітньої траєкторії, інтернаціоналізації діяльності на рівні викладачів та здобувачів освіти, проведення виробничої педагогічної практики та ін. https://sspu.edu.ua/news/obgovoryuemo-proekti-osvitno-profesijnikh-program-serednya-osvita-ukrajinska-mova-i-literatura обговорювали на зустрічі гарантів ОПП Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, а також Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (доц. Петришина О.І.), Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (професор Григоренко Т.В.). Активну участь взяли також Попова Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; Струганець Любов Василівна, доктор філологічних наук, професор; Дідук-Ступ'як Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Гонца Ірина Семенівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Рускуліс Лілія Володимирівна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри української мови і літератури Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського; Дегтяренко Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

23 листопада 2021 року відбулось обговорення освітньо-професійних програм 014 Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова), 014 Середня освіта (Українська мова і література) кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка спільно з Рябухою Аллою Петрівною, начальником управління Державної служби якості освіти в Сумській області та співробітниками управління.

На засіданні розглядали питання неформального навчання, кращі практики упровадження принципів академічної доброчесності під час організації освітнього процесу; було обговорено також інші рекомендації.

За результатами засідань, нарад підготовано проєкти освітнь-опрофесійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 014 Середня освіта. Українська мова і література.

Меню