Новини факультету

Про роботу студентського наукового гуртка «Інноваційні підходи до навчання української мови в закладах загальної середньої освіти»

Науковий гурток функціонує протягом десяти років.

Його основне завдання – обговорення актуальних проблем педагогічної майстерності фахівця, формування і розвитку загальних та професійних компетентностей майбутніх учителів нових підходів до організації занять у закладах загальної середньої освіти в умовах реалізації реформи «Нова українська школа», використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови в умовах дистанційного навчання та воєнного стану в Україні, формування мовної особистості учня засобами інтерактивних технологій тощо. Діяльність гуртка поєднує різні форми роботи: дискусія, доповідь, обговорення доповідей, участь у тематичних заходах, конкурсах, семінарах, конференціях тощо.

Основні теоретичні положення і практичні результати роботи групи висвітлювалися у доповідях на науково-практичних конференціях та засіданнях проблемної групи.

Протягом 2021-2022 н.р. учасники гуртка взяли активну участь у конференціях:

  • V Усеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» (29-30 жовтня 2021 року)
  • V Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів «Філологія, лінгводидактика, професійна комунікація в науковому дискурсі» (9 листопада 2021 року);
  • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» (10-11 грудня 2021року)
  • Науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки вчителя: теорія і практика» (21 квітня 2022 р.);
  • V Міжнародна науково-практична конференція «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід» (12-13 травня 2022 р.)
  • ІІ Всеукраїнська конференція «Макаренківські читання: філологічні та методичні студії» (25 травня 2022 р.).

Учасники гуртка постійно долучаються до проведення семінарів, вебінарів з методичних проблем, беручи активну участь в обговоренні актуальних методів та форм запровадження інноваційних технологій на уроках словесності. Під час виробничої педагогічної практики кращі вчителі-практики з різних шкіл Сумської області, з різним педагогічним досвідом передавали свої знання та вміння студентам-філологам – майбутнім колегам.

12 травня 2022 року в межах круглого столу «Педагогічна практика очима студента-філолога» підбили підсумки роботи наукового гуртка за 2021-2022 н.р. Майбутні вчителі української мови та літератури поділилися набутим досвідом, інноваційними підходами до навчання української мови в ЗЗСО та висловили власні погляди.

Лисянська Вікторія «У сучасному світі, в умовах стрімкого розвитку та вдосконалення інформаційно-комунікаційних технологій, до інтерактивних методів навчання можна віднести комп’ютерні навчальні програми, цифрові освітні ресурси, блоги вчителів.

Використання «інтерактиву» на уроці, як показала нам практика, знімає нервове навантаження учнів, дає можливість змінити форми своєї діяльності, переключити увагу на ключові питання. Таким чином, інтерактивні методи навчання дають змогу учням розвивати критичне мислення, творчі здібності, комунікативні здібності, встановлювати емоційні контакти між учнями, забезпечують виконання навчальних завдань, в результаті чого відбувається творчий саморозвиток учнів».

Посна Каріна «Інноваційні підходи до навчання української мови в ЗЗСО є дуже важливими і неабияк цікавими. Адже це і проктні технології, і нестандартні форми занять. Мені, як вчителю української мови, було дуже цікаво розробляти конспекти і різноманітні вправи, які я буду використовувати під час уроків. Сучасне життя зазнало багатьох змін, тому школа вже не може бути тільки осередком знань. Школа повинна давати вміння застосовувати ці знання для вирішення будь-яких життєвих, особистісних, проектно-дослідницьких проблем, формувати цінності, необхідні для розуміння проблем суспільства, країни в цілому. Тож тільки той вчитель, котрий не стоїть на місці, іде в ногу з життям, використовує сучасні інноваційні технології, здатний не зійти на узбіччя, здатний запалити і підтримувати вогонь у душах своїх вихованців.

Сердюк Катерина «Уроки, на яких учитель активно застосовує інноваційні технології, найбільш повно враховують інтереси, нахили, здібності кожного здобувача освіти. Такі уроки є цікавими, змістовними для учнів. Учитель не дає готових знань, а направляє учнів на самостійний пошук знань. У результаті – знання учнів будуть міцнішими, глибшими. На таких уроках поєднується досвід традиційних уроків – сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення, - але у незвичайних формах: ігри, творчі завдання, проєктні технології, застосування інтерактивних методів, використання мультмедійних технологій. Такі форми роботи здатні стимулювати творчу активність учнів.

Важливість використання інноваційних технологій на уроках словесності полягає ще у тому, що вони створюють умови для кращого і цікавішого засвоєння навчального матеріалу, активізації пізнавальної, розумової, творчої діяльності учнів. Ефективними методами роботи на уроках української мови є інтерактиви «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «ПРЕС», ефективність мають творчі види роботи (есе, твір-роздум), інтерв’ю, створення асоціативних рядів (кущів). Завдяки таким методам і формам роботи, учні: не бояться висловлювати власну думку, формують мовленнєву компетентність, вчаться чітко, стисло, аргументовано висловлюватися. Завдяки інноваційним технологіям неправильних думок не існує, бо кожна учнівська думка є значимою, важливою. Як результат – кожен учень відчуває свою інтелектуальну спроможність, а його присутність ніколи не буде не поміченою».

Вейбер Валентина «Термін «інтерактивні методи» означає методи, які дозволяють учням взаємодіяти один з одним, а «інтерактивне навчання» — це навчання, засноване на взаємодії. Інтерактивні методи навчання передбачають об’єднання учнів, які і є суб’єктами процесу навчання. Учитель часто виступає лише як організатор навчального процесу, помічник, творець ідей учнівської ініціативи. Крім того, інтерактивне навчання ґрунтується на безпосередній взаємодії учнів із власним досвідом та досвідом своїх друзів».

Прихідько Юлія «У результаті виконаної роботи ми виокремили для себе найдієвіші методи у роботі з учнями, які стали і цікавими, і розвиваючими, і діти не просто вчили матеріал, а й творчо ознайомлювалися з його елементами. Можемо зробити висновок, що використання даних технологій (методи «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Навчаючи-учусь») сприяє створенню позитивного настрою в класі, можливості вільно висловлювати власну думку і вислухати свого товариша, також брати активну участь у навчанні».

Новікова Мирослава «Використання QR кодів на уроках української мови сприяє формуванню ключових освітніх компетентностей, забезпечує особистісно зорієнтований підхід і розвиток критичного мислення, є важливим елементом розвитку дитини. Це дозволяє зробити навчання більш захопливим та ефективним».

Хмелецька Маргарита «Безкоштовний онлайн-конструктор Learningapps можна використовувати вчителями української мови як освітня технологія. З його допомогою можна створювати інтерактивні ігрові завдання для школярів у форму вікторини, пазла, гри-перегонів, стрічки-часу, інтерактивного зображення - загалом 19 типів завдань. Проаналізувавши методику навчання, яка поєднує традиції, інновації та творчість, зауважимо, що використання Learningapps допомагає більше зацікавити учня у вивченні предмета».

Гончаренко Любов «У результаті дослідження ми виявили, що пізнавальна активність ─ якість не вроджена й не постійна, вона динамічно розвивається, може прогресувати й регресувати під впливом школи, товаришів, родини й інших факторів. На рівень активності сильно впливає ставлення вчителя й стиль його спілкування з учнями на уроці, успішність і настрій самого учня. Тому в того ж учня на різних уроках пізнавальна активність різко міняється залежно від того, який учитель учить, чого і як учить, як він уміє активізувати клас».

Тіщенко Юлія «Інноваційний підхід до навчання української мови передбачає реалізацію великої кількості цілей, пов’язаних зі смисловими компонентами концепту інфомедійної грамотності, при цьому обов’язково слід враховувати основні принципи медіаосвіти, визначені у «Концепції впровадження медіаосвіти в Україні»».

Вважаємо, що робота наукового гуртка «Інноваційні підходи до навчання української мови в закладах загальної середньої освіти» відбувається систематично і на належному рівні.

Керівник – канд. пед. наук, доц. Громова Н.В.

        

 

Меню