Середня освіта (Російська мова і зарубіжна література. Англійська мова) 2020

Шифр
за ОПП
Назва навчальної дисципліни Робоча
програма
Цикл загальної підготовки
ОК 1 Філософія освіти mini down logo
ОК 2 Інформаційні технології в освіті mini down logo
Цикл професійної підготовки
ОК 3 Актуальні питання інноваційного розвитку освіти mini down logo
ОК 4 Психологія освіти mini down logo
ОК 5 Англійська мова mini down logo
ОК 6 Методика навчання англійської мови mini down logo
ОК 7 Сучасний літературний процес: традиції та новаторство mini down logo
ОК 8 Актуальні питання методики викладання російської мови в загальноосвітніх закладах mini down logo
ОК 9 Тенденції розвитку фонетичної і лексичної систем сучасної російської літературної мови (XX – XXI ст.) mini down logo
ОК 10 Концептуальні аспекти вивчення літературного твору в школі mini down logo
Вибіркові компоненти ОПП
ВК 1 Активнi процеси в граматицi сучасної росiйської мови mini down logo
ВК 2 Компаративiстика в шкiльному та вузiвському курсi лiтературної освiти mini down logo
ВК 3 Контекстне вивчення зарубiжної лiтератури в закладах середньої освiти mini down logo
ВК 4 Лінгвістичний аналіз художнього тексту mini down logo
ВК 5 Теоретичний курс англійської мови mini down logo
Практична підготовка
ПП 1 Виробнича (педагогічна) практика з російської мови, зарубіжної літератури в загальноосвітніх закладах mini down logo
ПП 2 Виробнича (педагогічна) практика з англійської мови в загальноосвітніх закладах mini down logo
Підсумкова атестація
ПМ Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Положення
Теми
ПА Кваліфікаційний екзамен із англійської мови та методики її навчання mini down logo

 

Меню