Навчально-методична робота

Освітня діяльність

Факультет іноземної та слов’янської філології – це високий рівень педагогічно-гуманітарної підготовки, широка обізнаність із українською, світовою та науковою літературою, суміжними з філологією галузями, ґрунтовне володіння усним та писемним літературним мовленням, знання стилістики та культури мови.

На факультеті розроблено та впроваджено триступеневу програму підготовки фахівців, що відповідає вимогам сучасної вищої освіти в Україні. Випускники отримують дипломи бакалавра та магістра відповідно до кваліфікації.

Факультет іноземної та слов’янської філології готує висококваліфікованих, творчо обдарованих учителів за освітніми рівнями бакалавра, магістра та доктора філософії.

Навчально-методична робота проводиться, регламентуючись такою документальною базою:


Підготовка бакалаврів здійснюється за ОПП:

 • Середня освіта (Українська мова і література),
 • Середня освіта (Англійська та німецька мови),
 • Середня освіта (Англійська та французька мови),
 • Середня освіта (Німецька та англійська мови),
 • Середня освіта (Французька та англійська мови),
 • Середня освіта (Російська мова і література. Англійська мова).

Підготовка магістрів здійснюється за ОПП:

 • Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова),
 • Середня освіта (Англійська мова і література),
 • Середня освіта (Німецька мова і література),
 • Середня освіта (Російська мова і зарубіжна література. Англійська мова),
 • Філологія 035 (Українська мова та література),
 • Філологія 035 (Англійська та німецька мови (переклад включно)).

Підготовка докторів філософії за ОПП:

 • Філологія 035 (Українська мова та література),
 • Середня освіта Російська мова,
 • 015 Професійна освіта (Документознавство).

Освітньо-професійні програми враховують вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. Цілі ОПП: фундаментальна теоретична і практична підготовка майбутніх учителів та викладачів української мови і літератури, англійської мови, російської мови та зарубіжної літератури для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького й інноваційного характеру в галузі української та англійської філології, педагогіки та методики середньої та вищої освіти. Мета навчання: формування у випускників загальних та фахових компетентностей майбутніх учителів та викладачів для успішного здійснення професійної діяльності та проведення наукового дослідження.

Важливість освітніх програм полягає в забезпеченні підготовки професіоналів відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 та НКУ «Класифікатор професій – 2016».., у формуванні інтегральної, загальних та фахових компетентностей, необхідних майбутнім викладачам та учителям для успішного складних професійних завдань у галузі мовно-літературної освіти з урахуванням вимог Концепції нової української школи, Концепції розвитку педагогічної освіти, упровадження нових педагогічних та інформаційних технологій у професійній діяльності та проведення наукового дослідження.

Цілі ОПП відповідають місії та стратегії педагогічного університету (статуту) щодо забезпечення якісної фундаментальної наукової та професійно-прикладної підготовки висококваліфікованих педагогічних і науково-педагогічних працівників у північно-східному регіоні України. 

Сучасні теоретичні засади (достатні для формування предметних компетентностей), концепції компетентнісного, діяльнісного, проблемного та індивідуалізованого підходу до викладання української мови і літератури, навчання англійської мови; методики викладання української мови і літератури, англійської мови; компетентнісно спрямовані методи, методичні прийоми, форми організації навчально-пізнавальної діяльності; функціональні властивості мови; лінгвокраїнознавчі особливості; основні поняття теорії літератури; основні поняття теорії мови; сучасна методологія та принципи організації наукових досліджень; практичні рекомендації щодо організації наукових досліджень з мовознавства, літературознавства, методики навчання української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури, англійської мови у загальноосвітній школі.

Методи, методики та технології: індукція, дедукція, аналіз, синтез – для всіх фахових дисциплін; описовий, порівняльно-історичний, зіставний, структурний методи, контент-аналіз – у мовознавстві; описовий, біографічний, культурно-історичний, компаративний, структуралістський, психоаналітичний, типологічний методи та ін. – у літературознавстві; методи навчання української мови та літератури; освітні технології та методики формування загальних і професійних (фахових) компетентностей, моніторингу педагогічної діяльності та аналізу педагогічного досліду, проведення освітніх вимірювань, ефективних способів взаємодії учасників освітнього процесу.

Інструменти та обладнання: технічні засоби навчання, друковані та інтернет-джерела інформації, необхідні в освітньому процесі; використання бази загальноосвітніх закладів, закладів вищої освіти для проведення практик.

Освітньо-професійні програми містять інтегральну, загальні та професійні (фахові) компетентності, нормативний зміст підготовки та результати навчання фахівців, які здатні вирішувати складні професійні завдання в галузі мовно-літературної освіти, упроваджувати нові педагогічні та інформаційні технології у професійній діяльності.

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, індивідуально-творчий підхід, навчання на основі досліджень, навчання через практику в загальноосвітніх навчальних закладах, у закладах вищої освіти.

Освітній процес здійснюється на засадах компетентнісного, системного, інтегративного підходів із застосуванням інноваційних, інтерактивних технологій, що визначає гуманістично-творчий стиль суб’єкт-суб’єктної взаємодії, особистісно зорієнтованого навчання; набуття загальних та фахових компетентностей за профілем.

Форми навчання: аудиторні (лекційні, у т.ч. мультимедійні, інтерактивні, практичні, семінарські заняття, тренінги), позааудиторні (індивідуальні, консультації, диспути, дискусії, «круглі столи», ділові ігри, написання та захист кваліфікаційних робіт, виробнича педагогічна практика в закладах освіти, науково-дослідна робота), самостійна робота, індивідуальна робота.

Методи навчання: абстрактно-дедуктивний, конкретно-індуктивний, проблемний, дослідницький, частково-пошуковий, інтерактивно-комунікативний (вебінари, тренінги, презентації, дистанційні освітні технології), навчально-ігрові технології.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ЄКТС та національною шкалою оцінювання відповідно до Положення про порядок оцінювання знань студентів у ЄКТС в СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання компетентностей, передбачених освітньо-професійними програмами, за всі види аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності: творчі роботи, презентації, проекти, реферати, есе, захист звіту з практик, контрольні роботи, поточний, підсумковий контроль.

Усні і письмові іспити, диференційовані заліки, дипломні та курсові роботи.

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП враховуються інтереси та пропозиції стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти, академічної спільноти.

Склад проектної групи освітньо-професійних програм, професорсько-викладацький склад, залучений до викладання навчальних дисциплін за спеціальністями, відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності на всіх рівнях вищої освіти.Навчаючись на факультеті, студенти мають можливість:

 • продовжити навчання та стажування за кордоном;
 • отримати додаткову спеціальність (викладача другої іноземної мови);
 • продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі.

Оволодівши спеціальностями, випускники можуть працювати вчителями:

 • української мови та літератури;
 • зарубіжної літератури;
 • російської мови;
 • англійської, німецької, французької мов.

Окрім цього, випускники можуть працювати перекладачами, методистами у відділах освіти, секретарями-референтами, коректорами, журналістами, редакторами провідних освітніх видань, бібліотекарями, діловодами, тобто скрізь, де потрібні знання фахівців-філологів.

Метою роботи є формування фахових компетентностей учителя української, російської, а також іноземних мов, який здатний на високому професійному рівні здійснювати навчально-виховний процес у загальноосвітніх та професійних навчальних закладах різних рівнів і типів, а також володіти необхідними вміннями й досвідом у галузі наукової та методичної діяльності. Кафедри факультету забезпечують повний цикл навчальних дисциплін зі спеціальної підготовки, кожна з яких викладається згідно з розробленими робочими програмами.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені й апробовані робочі програми, методичні рекомендації до практичних та семінарських занять, самостійної роботи, варіанти контрольних завдань для перевірки знань студентів.

З дисциплін фахової підготовки створені навчально-методичні комплекси. Так, до складу навчально-методичних комплексів з практичних дисциплін входять: робоча програма; підручник (посібник), додаткові матеріали по уроках; книги для домашнього читання та методичні рекомендації до самостійної роботи з матеріалом; список рекомендованої літератури для індивідуального читання; тести по уроках та критерії їх оцінювання; переліки питань до заліків та екзаменів.

До складу навчально-методичних комплексів з теоретичних дисциплін включено: навчальну та робочу програми; список рекомендованої літератури (основної, додаткової); повний текст лекційних занять, плани семінарських занять та рекомендації до них; завдання для самостійної роботи; переліки питань до заліків та екзаменів; комплексні контрольні роботи для визначення залишкових знань.

Приділяється увага індивідуалізації навчання з урахуванням рівня мовної підготовки студентів, починаючи з першого року навчання. Основою всієї роботи зі студентами є комунікативна спрямованість навчального процесу.

Чітко спланованою є самостійна робота студентів та форми контролю за її виконання: у робочих програмах із дисциплін кафедр позначені теми, які виносяться на самостійне опрацювання студентами, визначено кількість годин на кожну тему, подано список основної та допоміжної літератури до її вивчення.

Викладачі факультету беруть участь у роботі по підвищенню кваліфікації та професійної підготовки вчителів. Традиційними є такі форми роботи, як семінари-тренінги з актуальних проблем навчання слов’янських та іноземних мов, науково-практичні конференції, упровадження наукових розробок викладачів у практичну діяльність учителів шкіл.

Ряд викладачів пройшли стажування у навчальних закладах за кордоном: старший викладач Голубкова Н. Л. (США), доц. Бондаренко В. О. і доц. МолчановаО.М., доц.Чуб Т.В. і викладачі Боряк Н.О., Гранько Н.К. (Франція), проф. Семеног О.М. , доц. Савченкот З.В.(Польща).

Студенти факультету беруть участь у програмах Au-Pair та CampAmerica, працюють у літніх таборах відпочинку в США. Багато студентів та випускників працюють і навчаються у Німеччині, Франції, Австрії, Великій Британії, США та інших країнах.

Значний науково-педагогічний потенціал кафедр, навчально-матеріальна база та рівень науково-методичної підготовки професорсько-викладацького складу, а також наукові та партнерські зв’язки кафедр факультету з провідними університетами і науковими центрами України забезпечують усі необхідні передумови для успішної діяльності з підготовки фахівців.

Сьогодні факультет іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету ім.А.С. Макаренка спрямовує всі зусилля на підготовку висококваліфікованих, творчо обдарованих, конкурентоспроможних фахівців, які бездоганно володіють не лише рідною українською, а й іноземною мовами і є елітою з високим рівнем культури та інтелекту.

Меню